Lög KM

Efnisyfirlit:
1. grein Nafn
2. grein Tilgangur og markmið
3. grein Félagsmenn
4. grein Árgjald
5. grein Stjórn
6. grein Ábyrgð stjórnar
7. grein Aðalfundur
8. grein Félagsfundir
9. grein Orður á vegum K.M.
10. grein Andlát
11. grein Slit klúbbsins
12. grein Staðfesting á lögum

 

1. grein NAFN:
1.1 Nafn klúbbsins er Klúbbur Matreiðslumeistara, skammstafað K.M.
1.2 Klúbburinn er óháður stjórnmálaflokkum og kjarabaráttu.
1.3 Merki og nafn K.M. er eign K.M.
1.4 Merki og nafn Kokkalandsliðsins er eign K.M.
1.5 Merki og nafn keppninar Kokkur ársins er eign K.M.
1.6 Merki og nafn Ung-kokka Íslands er eign K.M.

 

2. grein TILGANGUR OG MARKMIÐ:
2.1 að halda fundi og ræða fagleg áhugamál.
2.2 að stuðla að aukinni þekingu á mat og matreiðslu til eflingar fyrir fagið og til að auka tengsl og kynningu á samtökum norrænna matreiðslumanna NKF og heimssamtökum matreiðslumanna Worldchefs. K.M. er fulltrúi allra matreiðslumanna á Íslandi gagnvart NKF og Worldchefs.
2.3 að stofnuð séu aðildarfélög að K.M. og skulu þau starfa eftir sömu lögum og reglum og K.M. starfar eftir.
2.4. Að standa fyrir keppninni Kokkur ársins.
2.5  Að taka þátt í keppninni Matreiðslumaður Norðurlanda.
2.6  Að standa fyrir rekstri Kokkalandliðsins.
2.7  Að halda utan um félagsskapinn Ung-kokkar Íslands.
2.8  Að taka þátt í norðurlandasamstarfi í gegn um NKF.
2.9  Að taka þátt í alþjóðasamstarfi í gegnum Worldchefs.

 

3. grein FÉLAGSMENN:
Félagsmaður getur sá orðið sem er:
3.1  Matreiðslumaður eða Konditor með sveinsbréf.

 

4. grein ÁRGJALD:
4.1  Árgjald er ákveðið á aðalfundi.
4.2  Árgjald skal greiða á eða fyrir septemberfund hvers starfsárs. Eindagi félagsgjalda er 1. október ár hvert.
4.3  Félagar í K.M. 60 ára og eldri greiða ekki árgjald, en eru fullgildir meðlimir.
4.4  Nýir félagar greiða ekki árgjald fyrstu 2 árin.
4.5  Félagatal K.M. skal vera á heimasíðu klúbbsins.  Það er á ábyrgð meðlima að tryggja að upplýsingar séu réttar.

 

5. grein STJÓRN:
5.1  Stjórn K.M. skipa sjö menn og einn varamaður.
5.1.1 Forseti, sem kosinn er sérstaklega til tveggja ára í senn.
5.1.2 Sex stjórnarmeðlimir kosnir til tveggja ára í senn
5.1.3 Einn varamaður kosinn til eins árs í senn.
5.2. Skoðunarmenn reikninga K.M. skipa tveir menn
5.2.1 Tveir skoðunarmenn reikninga skulu kosnir til tveggja ára í senn og einn til vara kosinn til eins árs í senn.
5.3.   Stjórn K.M skipar báða aðalmenn í stjórn N.K.F.  Forseti K.M. á fast sæti í stjórn N.K.F.
5.3.1 Tveir varamenn kosnir til eins árs í senn í stjórn N.K.F.

 

6. grein STJÓRNARSTÖRF:
6.1 Bókhaldsár K.M. er almanaksárið.
6.2 Stjórnarfundir skulu vera eins oft og forseta þykir nauðsynlegt og ef gjaldkeri og ritari krefjast þess.
6.3 Ritari gerir fundargerð fyrir hvern stjórnarfund og almennan fund, annast allar bréfaskriftir sem stjórnin felur honum. Ritari verður að færa reglulega félagaskrá.
6.4 Gjaldkeri innir af hendi öll klúbbgjöld svo og önnur gjöld og færir rekstrarreikning K.M.
6.5 Skoðunarmenn geta krafist þess hvenær sem er að gjaldkeri leggi fram bókhald K.M. til endurskoðunar.  Stjórnin hefur einnig rétt til að krefjast endurskoðunar á bókhaldi K.M. hvenær sem er fyrir utan aðalendurskoðun fyrir aðalfund hvers árs.
6.6 Fjáreignir K.M. skal  leggja á bankareikning sem skal  vera á nafni K.M.
6.7 Aðeins forseti og gjaldkeri skulu hafa prókúru fyrir hönd K.M.

 

7. grein AÐALFUNDUR:
7.1  Aðalfund skal halda fyrir maí lok ár hvert. Öll aðalfundarboð eiga að innihalda greinilega hvað tekið verður fyrir á fundinum.

Aðalfundarstörf eru:
1.  Fundur settur
2.  Kosning fundarstjóra
3.  Kosning fundaritara
4.  Fundagerð síðasta aðalfundar
5.  Skýrsla forseta
6.  Skýrsla gjaldkera
7.  Skýrslur nefnda á vegum K.M.
8.  Lagabreyting
9.  Stjórnarkosningar.
10. Kosning skoðunarmanna reikninga
11. Kosning varamanna í stjórn N.K.F.
12. Kosning í nefndir á vegum K.M.
13. Félagsgjöld
14. Önnur mál
15. Fundi slitið

7.2  Fundarboð og tillögur að lagabreytingum á aðalfundi á að senda með minnst 15 daga fyrirvara, rafrænt.
7.3 Félagar skulu á aðalfundi bera einkennisklæðnað, kokkajakka, svartar buxur og svarta skó.  Þeir félagar sem K.M. hefur heiðrað með orðu skulu bera þær á aðalfundi.
7.4  Aðalfundur kýs fundarstjóra og fundarritara.  Atkvæðisrétt er aðeins hægt að nota með því að mæta á aðalfund og einnig verða menn að vera skuldlausir við K.M. til að neyta atkvæðisréttar síns.

 

8. grein FÉLAGSFUNDIR:
8.1  K.M. fundir skulu haldnir einu sinni í mánuði og kallar stjórnin félagana saman til fundar. Fresta má fundi telur stjórnin þörf á því.
8.2  Á félagsfundum skulu félagar bera einkennisklæðnað: kokkajakka, svartar buxur og svarta skó.
8.3 Fundir falla niður mánuðina júní til og með ágúst

 

9. grein ORÐUVEITINGAR – VIÐURKENNINGAR:
9.1 K.M. getur heiðrað þá klúbbfélaga Cordon Bleu orðunni sem:
9.1.1 Hafa verið mjög virkir í félags- og/eða faglegu starfi K.M. Stjórn K.M. metur það hverju sinni.
9.1.2 Viðkomandi þarf að vera góður fagmaður og hafa gott orð á sér í greininni og vera góður fulltrúi K.M. útávið.
9.1.3 Umsókn fer til Orðu-og laganefndar sem gefur umsögn um viðkomandi, en stjórn K.M. hefur úrslitavald.
9.2 Stjórn K.M. skipar 5 manns í Orðu- og laganefnd og einn til vara.
9.2.1 Þeir einstaklingar sem stjórn K.M. skipar í nefndina skulu hafa Cordon Bleu að lágmarki.
9.2.2 Orðu- og laganefnd getur mælt með einstakling og borið undir stjórn, án þess að viðkomandi sæki um.
9.3 Orðu- og laganefnd sér um allar framkvæmdir á orðuveitingum.
9.4 Allir sem fá Cordon Bleu skulu fá skjal frá K.M. um hvers vegna viðkomandi fékk orðuna.
9.5 K.M. hvetur til að orðurnar séu bornar við viðeigandi tækifæri.
9.6 Stjórn K.M. hefur heimild til að svipta mann orðunni þyki ástæða til.
9.7 Cordon Bleu orðan er veitt fyrir fagleg störf og störf að félagsmálum.
9.8 Stjórnarorðan er afhent nýkjörnum stjórnarmeðlim og berist við öll hátíðleg tækifæri fyrir hönd K.M. afhendist nýjum stjórnarmeðlim að loknu kjörtímabili.
9.9 Forsetaorðan er afhent kjörnum forseta og berist við öll hátíðleg tækifæri fyrir hönd K.M.
9.10 NKF veitir orðuna Cordon Rouge að fengnum tillögum frá stjórn K.M. og er hún einungis veitt fyrir störf að félagsmálum.
9.11 K.M. heiðrar þá félaga sem tekið hafa þátt í alþjóðlegri matreiðslukeppni með diploma og þá sem vinna til verðlauna í flokkum landsliða með keppnisorðu.
9.11.1 Sama gildir um þá sem vinna til gullverðlauna í einstaklingskeppnum á alþjóðavísu.
9.11.2 Afhendist hún áletruð með viðeigandi texta, ásamt veggdiplómu með nafni viðtakanda, dagsetningu, keppni, keppnisstað og verðlaunastigi.
9.11.3 Skal þetta veitt á árshátíð K.M.
9.11.4 Í keppnisliði teljast þeir vera sem taka fullan þátt í æfingum og undirbúningi fyrir keppni og keppninni sjálfri á keppnisstað.
9.11.5 Keppnisliðstjóri er ábyrgur fyrir að stjórn K.M. og O.L. nefndin fái réttar upplýsingar hvað þetta varðar.
9.12 K.M. veitir árlega viðurkenningu þeim nema sem hæstu einkunn hlýtur á sveinsprófi í matreiðslu.
9.12.1 Um er að ræða eignargrip annars vegar og hins vegar farandgrip sem verður til varðveislu í Hótel- og Matvælaskólanum.
9.12.2 Báðir þessir gripir eru með áletrun sem við á.

10. grein  HEIÐURSFÉLAGAR:
10.1 Heiðurfélagi skal tilnefndur af Orðu- og laganefnd en stjórn fer með ákvörðunarvaldið.
10.2 Til að hljóta þessa viðurkenningu þarf viðkomandi að hafa unnið mikið og óeigingjarnt starf í þágu klúbbsins um langan tíma.
10.3 Heiðursorða skal veitt viðkomandi við hátíðlega athöfn á árshátíð K.M.

11. grein ANDLÁT:
11.1 Látist félagsmaður  K.M. sér stjórnin  um að veita aðstandendum samúð og hlýhug.  Félagsfáni skal hafður við útför í samráði við aðstandendur.

 

12. grein FJÁRHAGSLEGAR SKULDBINDINGAR/SLIT KLÚBBSINS:
12.1   Allar meiriháttar fjárhagslegar sem og aðrar stórar skuldbindingar fyrir K.M. skal ávallt kynna fyrir félagsmönnum og fá samþykki amk. 2/3 hluta félagsmanna á aðalfundi eða eftir atvikum, skjótvirkari lögboðnum leiðum ef þurfa þykir.  Stjórn K.M. ákveður þó skynsamleg útgjöld hverju sinni til að tryggja framgöngu liðar 2.1 til– 2.9 í lögum K.M.
12.2   Ef til kemur að Klúbbur Matreiðslumeistara verður lagður niður þá þarf samþykki 2/3 allra skráðra félagsmanna á tveim aðalfundum til að samþykkja það.  Skal þá eignum/skuldum skipt jafnt á milli skráðra félagsmanna.

 

13. grein STAÐFESTINGAR Á LÖGUM:
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Hotel Saga, Reykjavík, 6. apríl 2019